KONCEPCE VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO SPORT A REKREACI

ÚVOD

Obsah dokumentace, prezentační část souhrnného návrhu, předkládá realizaci sportovního areálu pod pracovním názvem SPORT AREAL LAHOVICE, dále jen „SAL“. Materiál je zpracován ve stupni základní představy o strategickém, koncepčním a funkčním významu lahovického území v katastrálním území Radotín určeného od roku 2013 územním plánem, dále jen „ÚP“, hl.m. Prahy pro sportovně rekreační zónu.

Základní myšlenkou je vytvoření koncentrovaného prostředí pro rozšířené sportovní disciplíny, jeho maximálního využití na úrovni amatérského, rekreačního, klubového až vrcholového sportu. Kritériem bylo umístit areál do míst s vytvořeným stávajícím územním plánem, s ohledem na jeho budoucí rozvoj, urbanismus, regionální politiku, infrastrukturu a zejména na krajinný ráz pro plánované objemy staveb. Následující část materiálu je věnována efektivitě využití sportovního areálu s vazbou na regionální rozvoj, počet obyvatelstva a jeho sociálně-ekonomickou úroveň v dané lokalitě. Tyto vstupní parametry jsou nezbytné k posouzení významu plánované výstavby a rozsáhlého investičního záměru, obsah materiálu dále dokumentuje nově vytvořené prostředí se souvisejícími a nově vzniklými vazbami.

Zákres do fotografie - jihovýchodní pohled

Zákres do fotografie - jihovýchodní pohled

Zákres do fotografie - pohled od chuchelského závodiště

Zákres do fotografie - pohled od chuchelského závodiště

Zákres do fotografie - pohled od ul. Výpadová, jižní pohled

Zákres do fotografie - pohled od ul. Výpadová, jižní pohled

ZÁMĚR

SAL je umístěn v hlavním městě ČR, v městské části Praha 16 – Radotín, Lahovice. Dle územního plánu jde o území, které tvoří plochy veřejně prospěšných staveb určených k rozvoji sportu a rekreace. Území areálu tvoří parcely o celkové rozloze 760tis. m2, přímo navazují na chuchelské závodiště a plánovaný projekt „Radotínská jezera“ - budoucí zázemí vodních sportů s rozsáhlou rekreací. Jedná se o území s dořešenou dopravní infrastrukturou, velmi kvalitní meziměstskou a městskou dopravní dostupností, území s maximální schopností využití pro širokou veřejnost (dostupnost areálu: silniční dálková, silniční městská a meziměstská, vlaková, městská přepravní MHD, pěší i cyklistická). Umístění areálu přímo navazuje na koncepci cyklistického okruhu hlavního města Prahy, a tak dotváří jižní „Lahovický uzel“ mezi pravou a levou částí řeky Vltavy.

SAL v území, širší vazby. Dokumentace návrhu stavby obsahuje vyřešení majetkoprávních vazeb na předmětné parcely, řeší návrh jednotlivých územních ploch s ohledem na aktuální ÚP, určuje podmiňující vazby a předkládá řešení jednotlivých ochranných pásem, řeší návaznost jednotlivých zařízení na metropolitní plán města, specifikuje přímý vliv navržených sportovních center na okolí a životní prostředí (pozn.: tyto vazby jsou obsahem souhrnné části návrhu stavby).

SAL, areál pro všechny. S výběrem a vyhodnocením lokality byla provedena statistika zájmu o jednotlivé sporty a zhodnocena současná sportovní zařízení. Podstatnou částí návrhu bylo zhodnocení využití těchto sportovišť s ohledem na jejich dostupnost a dojezdovou vzdálenost. Dále byl proveden průzkum možného využití SAL pro jednotlivé sportovní disciplíny, a to v plánovaném místě s ohledem k počtu aktivně sportujících obyvatel, místních škol, svazů, klubů a tělovýchovných jednot. Po vyhodnocení jednotlivých sportů byla navštívena (nejen na území ČR) sportovní střediska, centra, zimní haly, stadiony a byly zjištěny objektivní informace o jejich funkci, realizaci, instalované technologii, provozu, návštěvnosti a marketingu. Všechny tyto vstupní informace jsou zpracovány v návrhu realizace sportovního areálu SAL. Při analýze byl dále zjištěn deficit sportovních zařízení na plošném území ČR a záměrem realizace je tato sportovní zařízení do areálu integrovat. Jedná se o rozsáhlé stavby, pro které jednotlivé regiony na území ČR nemají dnes příznivé podmínky k realizaci. Důvodem nejsou jen investiční náklady, ale i efektivita jejich vlastního provozu, která je přímo úměrná jejich regionálnímu umístění. Součástí analýzy je určit schopnost, jak takto nově vzniklá zařízení dokáží rozvinout zájem o sport, jaký mají vliv na činnost škol a sportovních organizací, zda má instalované zařízení v dané lokalitě možnost dalšího růstu a není lokalitou naopak limitováno. Závěrem posouzení je, že obdobná koncepce musí být realizována výhradně v místě s vysokou spádovou koncentrací obyvatel, kterou Praha společně se Středočeským krajem zajišťuje. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že sportovní areál SAL by měl být součástí městského zájmu.

Sport je významnou součástí života, kde ČR z pohledu světového měřítka získala neobvyklý statut. Naše dlouholetá tradice sportu má zásadní význam při dosahování nejlepších výsledků sportovců a její podpora je nezbytnou součástí našeho života. Bez statistiky lze konstatovat, že co do počtu obyvatel je ČR významným státem ve světovém sportovním dění, že občané ČR jsou nadprůměrně sportující lidé a tento fakt dokazuje i masová návštěvnost sportovních zařízení, našich, i evropských horských středisek. Z dostupných statistik vyplývá, že zájem občanů ČR o sport roste a je nezbytná plánovaná příprava.

Je třeba si uvědomit, že výstavba obdobných sportovišť trvá od myšlenky po spuštění provozu 3-5 let.

POLOHA

Spádové oblasti

SAL - umístění v Praze

Sportoviště v Evropě

SPORTY V SAL

Sporty v SAL - vytvoření sportovišť v areálu s celoročním provozem v požadovaném standardu současné doby a navazujících služeb

■ Cykloturistika s napojením na městský cyklistický okruh. SAL je v sousedství cyklostezek I. třídy, povltavské levobřežní (A1) a pravobřežní (A2) páteřní pražské trasy. Tato poloha je výhodná pro zařazení SAL do systému pražských cyklostezek i dálkových tras. Vznikne tím přímé napojení na severní část okruhu kolem Prahy (č. 8100), dále na Pražské kolo A5 a pomocí levobřežní (A1X) a pravobřežní (A2X) radiály i se severojižními tangentami (A3X levobřežní, A4X pravobřežní). Pozice areálu propojí oblíbené cyklistické regiony Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj a Modřanskou rokli. SAL tak bude ideálním nástupním místem do cyklistických regionů na jihozápad a jih od Prahy, patřících mezi nejoblíbenější trasy (především cyklistický region Brdy, dosažitelný po radiále (A22)). Jde dále o oblast s největším potenciálem růstu MTB. Po radiále A11 a okruhu 8100 je možno dosáhnout Davle jako východiska do oblasti Posázaví a středního Povltaví. Bezprostřední blízkost Radotína nabízí využití cyklostezky Radotín-Černošice-Karlštejn-Beroun.

■ Cyklistika silniční, jde o vybudování uzavřeného rychlostního okruhu o délce 5,2km. Hlavním kritériem je možnost zajištění provozování bezpečné silniční cyklistiky na území Středočeského kraje, kraje s nejhustší automobilovou dopravou. Pozice areálu v hlavním městě jihozápadním směrem nabízí trasy po obou březích Berounky i Vltavy, přičemž levobřežní část směrem na Černošice, Karlštejn a Beroun je nejvyhledávanější. Uzavřený okruh má mnoho dalších možností využití.

■ Cyklistika dráhová, vybudování velodromu s délkou okruhu 250m. Významově jde o nosnou stavbu cyklistického sportu, která na území ČR chybí. Touto stavbou ČR získá jedno z primárních postavení ve střední Evropě, je zde možnost organizace všech kategorií závodů. Dráhu budou využívat všechny zdejší cyklistické kluby, včetně reprezentace. Prostor uvnitř dráhy je možno využívat zejména pro gymnastiku, in-line bruslení, případně po rozmístění mobilních překážek k freestyle BMX.

■ Cyklokros a BMX, jde o vybudování samostatného uzavřeného okruhu o délce 4,2km a dále o samostatný okruh BMX, sport oblíbený zejména u mládeže. Na okruzích bude možné pořádat evropský pohár a závody Mistrovství Evropy nebo Mistroství světa. Podstatou v organizaci těchto závodů je dostatečné technické, ubytovací zázemí včetně služeb, které areál SAL zajišťuje. Na vnější ploše u cyklistického parku je počítáno s realizací mycí linky pro kola a dobíjecí stanicí elektrokol.

■ MTB Cross-country, dnes tento velmi populární a úspěšný sport by měl mít své místo v SAL. Je zde možnost využití umělého terénu, vzniklý současnou deponií, na kterém by bylo možno realizovat technické sjezdy, stoupání a případně ho propojit s cyklokrosovou tratí.

■ Hokej a bruslení patří tradičně mezi nejoblíbenější rekreační i vrcholové sporty v ČR. Přestože počtem uměle chlazených ledových ploch patříme ve světovém měřítku k průměrně vybaveným státům, je jejich počet stále nízký, zejména v Praze. Nabídka ploch pro rekreační bruslení je nedostačující a pro tréninky hokejové mládeže, krasobruslení a sportovních oddílů amatérských družstev jsou k dispozici pouze pozdní hodiny večerní a brzké hodiny ranní. V městské části Radotín a Zbraslav chybí zimní stadion, zdejší sportovní organizace musí využívat k tréninku stadion na Nikolajce.

■ Rychlobruslařský sport, jedná se o realizaci rychlobruslařské dráhy 400m uvnitř zimního stadionu, která je využitelná i pro volné bruslení veřejnosti. Dojde tak k výstavbě první kryté dráhy na území ČR. Její využití s ohledem na umístění má mezinárodní rozsah i význam. Dalším předpokladem je zesílení členské základny tohoto sportu.

■ CURLING, pro využití ledové plochy kromě ledního hokeje a rychlobruslení počítá projekt se zařazením dalšího sportu, a tím je curling. Sportu, který je na vzestupu jednak nárůstem členské základny, ale i výsledky v evropském měřítku. Český svaz curlingu má v republice 31 klubů. V Praze je jediná speciální hala „Curling arena“ v Praze 4 – Roztylech. Zařazením tohoto sportu do SAL se získá širší možnost využití stadionu.

■ Alpské lyžování a snowboarding, dominující část areálu SAL. Jedná se o podchlazenou halu s celoročním provozem, se svahem o délce 478m, průměrným sklonem 22%, převýšením 120m a šíří 60m. Konstantní teplota uvnitř haly bude v rozmezí -2,5 až -3,5°C. Doprava lyžařů bude zajištěna čtyřsedačkovou lanovkou s hodinovou kapacitou 2500 osob. V daném okamžiku se může na svahu pohybovat až 420 lyžařů, celková kapacita haly bude 750 osob. Pro výuku dětí a začátečníků počítá projekt se samostatným svahem mírného sklonu o délce 84m a šířce 50m. Vzhledem k dosaženým parametrům stavby bude sjezdová trať splňovat homologační podmínky FIS, které umožní pořádání evropských závodů.

■ Běžkařský krytý okruh, jedná se o vybudování krytého běžeckého tunelu o délce 1,8km s celoročním provozem. Trať je napojena na lyžařskou halu a využívá její technologické zázemí. Dále je zde naplánováno bezpečné místo pro střelnici k tréninku biatlonistů. Krytý tunel je možno v zimním období napojit na vnější běžecký okruh.

■ Kolečkové in-line bruslení. V ČR je významný počet vyznavačů tohoto sportu, kteří se pravidelně účastní mnoha bruslařských půlmaratónů případně maratónů. Špičku tvoří nejrychlejší bruslaři, kteří pravidelně reprezentují Českou republiku na vrcholových mezinárodních akcích (MS, ME, MSJ, MEJ). V projektu SAL je navržen rychlostní in-line okruh sousedící s cyklistickým okruhem o délce 5,2km. Na okruhu je možné pořádat pod organizací FIRS světový pohár.

■ Objekt služeb, jedná se o stavební objekt, v němž se nachází lyžařská hala. Součástí tohoto celku je hlavní vstupní část do SAL, ve které jsou na ploše přes 24tis. m2 dispozičně uspořádány jednotlivé funkční plochy, provozy, služby a technické zázemí. Jednotlivě to jsou: infocentrum, jídelna, restaurace, kavárna, hotel, ubytovna, půjčovna, šatny, prodejny, konferenční místnosti, tréninkové místnosti, wellness, bazén délky 25m, tělocvična, posilovna, administrativa. Dále je zde možnost vytvoření administrativních ploch pro zázemí jednotlivých svazů, zejména SLČR a ČSC.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

Zhodnocení realizace SAL, kdy prezentační část řeší pouze základní přehled.

■ Výjimečné místo s možností realizace veřejně prospěšných staveb, koncepce využití spadá do územního plánu hlavního města Prahy; návaznost na veřejně prospěšné stavby sportovních ploch (SP) a oddechu (SO); výhodný terén a profil lahovické stráně s výškovým převýšením 120m pro lyžařskou halu; krajinný ráz je již dotčen objemově obdobnou stavbou městského obchvatu ve vzdálenosti 800m od plánované stavby; atraktivita staveb s maximálním ohledem na jejich umístění při obchvatu hlavního města Prahy; vliv realizace SAL na rozvoj turistiky a vytvoření prostředí s dominantní stavbou a koncepcí 21. století.

■ Dořešená dopravní infrastruktura městská i meziměstská; zajištění inženýrských sítí; výhodná pozice pro využití VN elektrického vedení; výhodná spádová lokalita pro efektivitu využití sportovišť a následné návratnosti investičních nákladů.

■ Nejvíce využívaná sportoviště jsou stadiony a kryté haly v denním provozu 6h-22h; vzhledem ke klimatickým změnám posledních let budou sporty orientovány do těchto center; tendence ve výstavbě sportovně zábavních a rekreačních komplexů, které představují v oblasti služeb pestrou a lákavou možnost bohatého výběru volnočasových aktivit; mnohostranná využitelnost jednotlivých sportovišť a plánovaných zařízení.

Přehled útvarů evidovaných v hlavním městě pod MŠMT, ČUS v území plánované realizace SAL, potenciál hlavní spádové oblasti:

V 50. letech Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zařadilo výuku lyžování do osnov základních škol až po školy vysoké. Tato skutečnost platí do současnosti. Projekt podporuje rozvoj pohybových dovedností nejen mládeže, ale i dětí předškolního a školního věku. Tendence ve vzdělávání směřuje k vytváření širších nabídek rozvoje zájmů, zejména sportu. Projekt programově spadá do koncepce MŠMT.

Přehled útvarů evidovaných v hlavním městě pod MŠMT, ČUS v území plánované realizace SAL, potenciál hlavní spádové oblasti:

ŠKOLA
Základní školy 304 x vynechány 4 nemocniční školy a 4 školy pro žáky s vadou zraku a kombinovaným postižením
Střední školy 201 x vynechány 3 školy pro žáky s vadou zraku
Vysoké školy 49 x z toho 2 sportovní školy, 1 sportovní fakulta – úzká spolupráce
ORGANIZACE
Cyklistika 18 x kluby, zastoupeny oddíly věnující se silniční cyklistice, cykloturistice, MTB, BMX, cyklotrialu, dráhové cyklistice, cyklokrosu a sálové cyklistice; část z nich (minimálně 8) se věnuje závodní cyklistice na různé úrovni
Bruslení 17 x z toho 2 sportovní školy, 1 sportovní fakulta – úzká spolupráce
Krasobruslení 4 x
Rychlobruslení 1 x
Lyžování/snowboarding 48 x registrované samostatné kluby na území Prahy, spolky či oddíly v rámci TJ, které se zabývají aktivitou v oblasti sjezdového lyžování (výukou lyžování, pořádáním kurzů, přípravou mládeže, závodním sportem apod.); z tohoto počtu má 16 subjektů v náplni výkonnostní závodní sport
Běžecké lyžování 18 x pražské sportovní oddíly vyvíjející pravidelnou činnost; z nich 8 oddílů uvádí účast na závodech a sportovních akcích
Kolečkové bruslení 10 x registrované kluby na území Prahy

VZOROVÉ PROJEKTY

Longchamp (Francie) - Vybudovaný komplex cyklotras v Paříži, v provozu od roku 2012. Uzavřené okruhy zde plně využívá silniční, turistická cyklistika a kolečkové bruslení.

Longchamp (Francie) - Vybudovaný komplex cyklotras v Paříži, v provozu od roku 2012. Uzavřené okruhy zde plně využívá silniční, turistická cyklistika a kolečkové bruslení.

Calgary (Kanada) - Olympijský stadion užívaný univerzitou. Tréninky rychlobruslařů nahrazuje volné bruslení, dále je zde hokejová plocha a plocha pro krasobruslení.

Calgary (Kanada) - Olympijský stadion užívaný univerzitou. Tréninky rychlobruslařů nahrazuje volné bruslení, dále je zde hokejová plocha a plocha pro krasobruslení.

Druskininkai (Litva) – Areál sportů s lyžařskou halou, vybudovaný roku 2012, je využívaný veřejností a sportovními kluby pro tréninky. Organizace FIS zde pořádá závody.

Druskininkai (Litva) – Areál sportů s lyžařskou halou, vybudovaný roku 2012, je využívaný veřejností a sportovními kluby pro tréninky. Organizace FIS zde pořádá závody.

Oberhof (Německo) – Krytá zimní běžkařská trať o délce 1,2km, v zimě napojena na venkovní trať, středisko je plně využíváno celý rok. Využívá jej i reprezentace ČR.

Oberhof (Německo) – Krytá zimní běžkařská trať o délce 1,2km, v zimě napojena na venkovní trať, středisko je plně využíváno celý rok. Využívá jej i reprezentace ČR.

ÚZEMNÍ PLÁN, VLIV STAVEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh stavebních objektů je v souladu s územním plánem. Záměr staveb využívá stávající funkční plochy SP, SO a rozšiřuje je do požadujících ploch pro jednotlivá sportoviště. I přes velký rozsah navrhovaného území byly využity veškeré plochy pro sport, tím je zachována koncepce území. Podmiňujícím předpokladem pro realizaci projektu je předložení a odsouhlasení návrhu na změnu ÚP, jehož předkladatelem by byla Česká unie sportu.

■ Krajinný ráz, umístění stavby bylo posuzováno s ohledem na vhodný profil krajiny z důvodu požadovaného převýšení sjezdové tratě a s maximálním ohledem na stávající okolí. Stavba je navržena ve vhodné vzdálenosti od mostní konstrukce realizovaného městského obchvatu o výšce pilířů 80m, jedná se o vhodné doplnění již stávajícího řešení obdobné stavby v daném místě.

■ Stavba lyžařské haly je účelně plánována na ploše stávajícího ochranného pásma ČEZ Distribuce a plně ji respektuje do šíře i délky.

■ Stavba je navržena v celé uvažované délce na mostních pilířích, a to s ohledem na zachování stávajících biokoridorů.

■ Stavební objekty doplňují stávající zastavěnou část při ulici Radotínská až ke hranici průtočného území záplavové oblasti, dále navazuje na stavební objekty rozsáhlá parková úprava o celkové ploše 72tis.m2, s funkčními plochami pro sport a rekreaci. Objekty určené k výstavbě jsou situovány o cca 0,5m až 2,0m výše nad stávající úroveň terénu. Nadmořská výška terénu se v prostoru hodnocené plochy pohybuje kolem cca 192 m.n.m. a leží v záplavovém území. Navazující stavební objekty venkovních sportovišť leží v pásmu průtočného území.

■ Vhodným předpokladem je i vyřešení dopravy v klidu, rozsáhlé území umožňuje jeho využití k vybudování dostatečného počtu parkovacích míst v areálu SAL.

■ Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Návrh respektuje ochranu území dle Natura 2000. V koncepčním řešení byl kladen důraz na maximální využití předmětného prostředí, využití dostupnosti vody z přilehlého vodního toku řeky Berounky, respektování stávajícího územního plánu a k možnému napojení plánované regulované vodní plochy uprostřed areálu SAL.

■ Návrh dále doplňuje využití vodohospodářské stavby (regulované vodní plochy) k napojení stavebních objektů při získávání zdroje užitkové vody a zpětnému využití řešení dešťové vody ze zastavěných ploch.

Územní plán

Stávající územní plán a návrh jeho úpravy

UMÍSTĚNÍ, NÁVRH STAVEB

V souvislosti s danou lokalitou je předmětem návrh na umístění SAL do vymezeného prostoru. Návrh sestavuje všechny stavební objekty do architektonického celku, které tak tvoří jednotný sportovní areál.

■ Umístění staveb respektuje zastavitelnost při ulici Radotínská, jedná se zejména o stavby plnící sportovní (chuchelské závodiště) a skladovou (Staropramen) funkci.

■ Jednotlivé stavební objekty jsou řešeny s ohledem na architektonickou, funkční, technologickou a energetickou návaznost.

■ Poloha stavebních objektů navazuje na celkové parcelní uspořádání a koresponduje s okolní zástavbou. Požadavkem bylo navázat řešení jednotlivých objektů na samostatné parcely, a tím umožnit následnou etapizaci realizace projektu s případnými majetkoprávními vazbami. Rozdělení sportovišť a zařízení se tak skládá ze stavebních objektů SO.01 až SO.09.

■ Při architektonickém řešení se jedná zejména o stavby plnící danou funkci, a tím je ovlivněn jejich objem, případně tvar. Důraz byl ve fázi návrhu stavby kladen zejména na hmotové uspořádání objemných tvarů v jednotný kompaktní a funkční celek.

■ Ostatní stavební objekty sportovišť, tvořící zejména cyklistické okruhy, jsou řešeny formou zpevněných ploch na ploše 70tis. m2, toto území je dále doplněno vodohospodářskou stavbou o rozloze 18tis. m2 a celkovou rekultivací předmětné plochy. Jedná se o území volně dostupné veřejnosti.

■ Dalším cílem bylo využití energetických zdrojů a získání co nejvyšší efektivnosti provozu. Jde o spojení technologického řešení a využití účinnosti jednotlivých zařízení. Funkce TZB budou obsahem dalšího stupně projektové dokumentace.

ROZDĚLENÍ DO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

OBJEKT POPIS ÚČEL UŽÍVÁNÍ
SO.01 SKI HALA, SLUŽBY vstupní hala; infocentrum; půjčovna; jídelna; restaurace; kavárna; hotel; ubytovna; konfereční místnosti; rehabilitace; wellness; bazén; posilovna; tělocvična; technologie; administrativa; ski hala; parking (278 aut, 11 bus); zdravotnické zařízení
SO.02 SKI TUNEL krytý běžkařský okruh; délka 1800 m
SO.03 STADION zimní stadion s rychlobruslařskou dráhou 400 m; kapacita 5000 diváků; parking (612 aut)
SO.04 VELODROM, SLUŽBY víceúčelová hala s dráhou 250 m, kapacita 1300 diváků; myčka na kola; dobíjecí stanice pro elektrokola
SO.05 RETENČNÍ NÁDRŽ zdroj užitkové vody; akumulace dešťové vody
SO.06 MĚSTSKÁ CYKLOSTEZKA páteřní přístupová; příjezdová komunikace do SAL
SO.07 RYCHLOSTNÍ OKRUH silniční cyklistika; in-line bruslení; délka 5200 m
SO.08 CYKLOKROSOVÝ, CROSS-COUNTRY OKRUH cyklokros; MTB cross-country; délka 4200 m
SO.09 BMX OKRUH bikrosový okruh; délka 1400 m
Zákres do ortofoto-mapy

Zákres do ortofoto-mapy

Situace širších vztahů

Situace širších vztahů

Půdorysy hlavních objektů

Půdorysy hlavních objektů

Příčný a podélný řez

Příčný a podélný řez

STRATEGICKÝ VÝZNAM

Výhoda umístění SAL z hlediska strategického rozvoje hlavního města Prahy:

■ Jedná se o území s cílenou plánovanou koncepcí pro sport, oddech a rekreaci. Významově území spadá do oblasti pro volnočasové aktivity.

■ Na plochu areálu SAL navazuje sportovně rekreační zóna „Radotínská jezera“, která vytvoří zázemí vodních sportů včetně výstavby vodního kanálu. Významná efektivita ve spojení funkčních ploch, ÚP schválen v roce 2013 změnou územního plánu.

■ V současné době se připravuje s AOPK ČR koncepční propojení těchto útvarů.

■ Záměr řeší funkci významné nevyužité plochy k rozvoji území, umocnění významu území soutoku řeky Berounky a Vltavy.

SAL - hranice areálu v ortofoto-mapě

ORTOFOTOMAPA ÚZEMÍ S VYZNAČENOU PLOCHOU AREÁLU

SAL - hranice areálu v územním plánu

ÚZEMNÍ PLÁN S VYZNAČENOU PLOCHOU AREÁLU

Schematický řez - objekt služeb

Schematický řez - objekt služeb

Vizualizace - celkový pohled

Vizualizace - celkový pohled

Vizualizace - pohled od železniční trati

Vizualizace - pohled od železniční trati

Vizualizace - nadhled

Vizualizace - nadled

Vizualizace - pohled východní

Vizualizace - pohled východní

Vizualizace - pohled severovýchodní od Radotínské ul.

Vizualizace - pohled severovýchodní od Radotínské ul.

Vizualizace - pohled na vstupní parter

Vizualizace - pohled na vstupní parter

Vizualizace - pohled do interiéru objektů

Vizualizace - pohled do interiéru objektů

Vizualizace - pohled na sjezdovou trať

Vizualizace - pohled na sjezdovou trať

Vizualizace - pohled na areál v noci

Vizualizace - pohled na areál v noci

ZÁVĚR

Hlavním předpokladem k realizaci SAL je participace na projektu ze strany Magistrátu HMP, městské části Prahy 16, České unie sportu a soukromého investora. Investice do takto rozsáhlých sportovních projektů budou efektivní pouze v případě jejich maximálního využití, a to výhradně v lokalitách přímo napojených na území s vysokou hustotou populace.

Cílem SAL je podpora prostředí v souladu s principy rozvoje hlavního města Prahy a zejména zvýšení úrovně kvality života obyvatelstva v regionu.

AUTOŘI ZÁMĚRU

Logo DECO group s.r.o.

DECO group s.r.o.